Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder meer, als merk kan worden gebruikt en toegelaten, antwoordde de Minister van Justitie, bij de beraadslaging, bevestigend. Er is in dit ontwerp eene kleine afwijking van de bestaande wet op de handels- en fabrieksmerken, waarin voorkomt dat een merk niet uitsluitend mag bestaan in gewone letters of woorden. Op eene andere vraag : „Wat geschieden zal ten opzichte van thans reeds in gebruik zijnde merken die een wapen eener provincie enz., zij dit dan ook met toevoeging van een woord of teeken, bevatten", volgde alsantwoord, dat die merken als ze reeds zijn ingeschreven volgens de oude wet, geldig blijven volgens art. 22. Zijn zij nog slechts aangeteekend volgens de tegenwoordige wet, dan kan de inschrijving daarvan worden geweigerd volgens art. 9 of nietig verklaard ingevolge art. 10, mits op het tijdstip van de invoering dezer wet nog geen zes maanden sedert de openbaarmaking zijn verloopen, zooals in art. 23, 3°., (sedert gewijzigd) duidelijk is voorgeschreven.

— De omstandigheid dat voor een merk inschrijving is bekomen bij het internationaal bureau te Bern, Ijplet niet, dat om hier te lande inschrijving van hetzelfde merk te verkrijgen, het voldoen moet aan de eischen door de Nederlandsche wet aan een merk gesteld. (Beschikking van den Hoogen Raad van 14 Februari 1902, W. 7719.)

— Waar in Duitschland meerdere firma's Herder zijn gevestigd, die dezelfde waren fabriceeren als de verzoeker, zou door het gebruik van de woorden ,,de echte Herder" als merk het publiek worden misleid en in den waan gebracht, dat de andere firma's, die dien naam voeren, zijn onechte Herders. Het gebruik dier woorden als merk zou in strijd zijn met de openbare orde. (Beschikking van den Hoogen Raad van 21 Februari 1908, W. 8677.)

—■ De Merkenwet beschouwt het recht van uitsluitend gebruik van een merk, d. w. z. van een met het oog waarneembaar teeken, dat wel volgens de thans van kracht zijnde wet kan bestaan in een woord, maar waarvan de kenmerken worden weergegeven niet alleen door den klank van het woord, maar tevens door den vorm waarin men het als merk wil gebruiken. (Arrest van den Hoogen Raad van 14 Mei 1909, W. 8872 ) 2*

Sluiten