Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— De tweede zinsnede der eerste alinea en de eerste zinsnede van de derde alinea zijn aldus gewijzigd, terwijl aan het slot van de eerste alinea eene zinsnede is toegevoegd, een en ander bij de wet van 30 December 1904, S. 284.

Art. 5. Het overeenkomstig het vorige artikel ingezonden merk wordt, behoudens het bepaalde bij art. 9, door het Bureau voor den industrieelen eigendom binnen acht dagen na den dag der ontvangst ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register, waarvan het model door den Minister met de uitvoering van deze wet belast, wordt vastgesteld.

De beide overgelegde exemplaren van de afbeelding en beschrijving worden gewaarmerkt met bijvoeging van de dagteekening en het nommer waaronder de inschrijving in het .register plaats heeft.

Eén dier exemplaren wordt binnen drie- dagen daarna aan den inzender teruggezonden.

Aan het andere exemplaar wordt in het geval, bedoeld in het tweede lid van art. 4, de volmacht gehecht.

Zie de eerste aanteekening op art. 3.

— alinea 1. Aan het Bureau moet een korten tijd worden gelaten tot onderzoek of het merk reeds ten name van een ander is ingeschreven, en ter overweging of op grond van art. 4, derde lid, de inschrijving zou behooren geweigerd te worden ; daarvoor zijn drie (acht) dagen gegeven na den dag der ontvangst van het merk. (M. v. T.)

— Het woord : „acht" is in de plaats gesteld van het woord : ,,drie" bij de wet van 30 December 1904, S. 284. Voorts is het artikel gewijzigd bij de wet van 8 Februari 1912, S. 64.

Art. 6. Door de zorg van het Bureau voor den industrieelen eigendom worden in een door het Bureau uit te geven blad

Sluiten