is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de in art. 4 bedoelde beschrijvingen opgenomen, elke met een afdruk van het cliché, van de sedert de laatste openbaarmaking ingeschreven merken, met opgave van de soort van waren waarvoor zij bestemd zijn en van de woonplaatsen der inzenders.

Deze openbaarmakingen worden geplaatst in afzonderlijke afleveringen van dat blad, die op den eersten dag van iedere maand verschijnen en afzonderlijk algemeen verkrijgbaar worden gesteld.

Daarna wordt het cliché aan den inzender desverlangd teruggegeven.

In verband met de wijziging van art. 4 zijn in art. 6 na het woord ,,opgenomen" in de eerste alinea, ingevoegd de woorden : „elke met een afdruk van het cliché" ; de oorspronkelijke tweede, vierde, vijfde en zesde alinea vervallen en de nu laatste alinea aan het artikel toegevoegd,

Het artikel is gewijzigd bij de wet van 8 Februari 1912, S. 64.

Art. 7. De Nederlandsche onderdaan, en de vreemdeling binnen het Rijk in Europa wonende of aldaar hebbende eene inrichting van nijverheid of handel, te goeder trouwe opgericht en werkelijk dienende tot het uitoefenen van nijverheid of handel, die zich van zijn ingevolge art. 4 ingezonden merk voor dezelfde soort van waren de bescherming wil verzekéren ook in andere Staten, toegetreden tot de voormelde overeenkomst van Madrid, zendt aan het Bureau voor den industrieelen eigendom nog drie exemplaren, waarvan één onderteekend, eener duidelijke afbeelding van dat merk, eene in de Fransche taal gestelde en onderteekende opgave van de soort van