is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teruggave van hetgeen dienovereenkomstig is betaald.

Dit artikel handelt over merken, waarvan de internationale inschrijving verlangd wordt.

Hiervoor is noodig dat zoodanig merk overeenkomstig art. 4 is ingeschreven, omdat het recht op internationale inschrijving steunt op bescherming in het land van oorsprong. Ten einde echter de gelijktijdige inzending èn ingevolge art. 4 èn ingevolge art. 7 mogelijk te maken, spreekt het eerste lid van „zijn ingevolge art. 4 ingezonden merk" : de afzending naar Bern heeft dan ook volgens het derde lid eerst plaats na de inschrijving overeenkomstig art. 5, terwijl, indien deze wordt geweigerd, ook de aanvrage om internationale inschrijving te Bern achterwege blijft, waarvan aan den inzender wordt kennis gegeven, ingevolge het voorlaatste lid. (M. v. T.)

— De eerste en de laatste alinea van dit artikel zijn aldus nader vastgesteld bij de wet van 30 December 1904, S. 284 : het eerste lid is vervolgens aldus gewijzigd bij de wet van 10 Februari 1910, S. 56.

Art. 8. Door het Bureau voor den industrieelen eigendom wordt, behoudens het bepaalde bij art. 9, binnen acht dagen na de ontvangst van wege het Internationaal Bureau te Bern van de bekendmaking, voorgeschreven bij art. 3 der voormelde gewijzigde overeenkomst van Madrid, het merk, waarop die bekendmaking betrekking heeft, ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register, waarvan het model door den

O 7

Minister met de uitvoering van deze wet belast wordt vastgesteld.

De ontvangen bekendmaking wordt gewaarmerkt met bijvoeging van de dagteekening en het nommer waaronder de inschrijving in het register plaats heeft.

' Indien het internationaal ingeschreven merk overeenkomstig art. 7 aan het