is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bureau voor den industriéelen eigendom was ingezonden, geeft dit aan den inzender zoodra mogelijk bericht van de internationale inschrijving en een gedagteekend bewijs van de inschrijving in het eerste lid van dit artikel bedoeld.

Aan genoemd Bureau wordt het bijvoegsel tot het „Journal" van het Internationaal Bureau te Bern, waarin de aankondiging van de internationaal ingeschreven merken is opgenomen, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Telkens geschiedt van die verkrijgbaarstelling mededeeling in de in artikel 6 bedoelde afzonderlijke afleveringen van het daar vermelde blad.

Zie de eerste aanteekening op artikel 3.

— Van alle internationaal ingeschreven merken geeft het Bureau te Bern kennis aan de administratie der toegetreden Staten. Eerst na ontvangst van dat bericht wordt hier te lande inschrijving gedaan van het merk in het register, bestemd voor de internationale merken. Vóór de inschrijving te Bern kan daarvan, ook voor oorspronkelijk Nederlandsche merken natuurlijk geen sprake zijn, omdat zij de basis is waarop het merk hier te lande wordt beschermd als internationaal merk. De bescherming als Nederlandsch merk staat geheel afzonderlijk, behalve dat geen verzet tegen de inschrijving als internationaal merk hier te lande meer kan te pas komen voor wat betreft een merk, dat reeds overeenkomstig art. 7 aan het Bureau in Nederland was ingezonden ; zoodanig merk is per sé reeds ingeschreven volgens art. 5 en tegen die inschrijving is verzet onmogelijk. Indien tengevolge daarvan inschrijving in het register van uitsluitend Nederlandsche merken wordt nietig verklaard, vervalt de internationale inschrijving in alle Staten van zelf. Art. 6 van het „Arrangement" (Schikking van 14 April 1891) zegt uitdrukkelijk, dat de bescherming, voortvloeiende uit de internationale inschrijving, niet kan worden inge-