Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Griffier schriftelijk kennis gegeven aan het Bureau voor den industrieelen eigendom.

Gelijke kennisgeving geschiedt door den Griffier bij het gerechtshof van de beslissing in hooger beroep en door den Griffier bij den Hoogen Raad van den uitslag van het beroep in cassatie.

Overeenkomstig de in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechtbank of van het gerechtshof of overeenkomstig de uitspraak van den Hoogen Raad, indien deze de hoofdzaak heeft beslist, wordt door genoemd Bureau het merk ingeschreven of van de nietigverklaring der inschrijving aanteekening gedaan in de daartoe bestemde kolom van het openbare register, waarin het merk werd ingeschreven.

De inschrijving wordt alsdan geacht te zijn geschied op den dag der inzending of der ontvangst van de in art. 8 bedoelde bekendmaking.

Genoemd Bureau deelt de in dit artikel voorgeschreven kennisgevingen, voor zoover zij betreffen een merk als bij art. 8 bedoeld, mede aan het Internationaal Bureau te Bern zoodra de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Zie de eerste aanteekening op art. 3.

— Alinea 1 en 2. Zie art. 24.

— alinea 2 en 3. De tweede alinea van dit artikel is aldus aangevuld en de aanhef der derde alinea aldus nader vastgesteld, een en ander bij de wet van 30 December 1904, S. 284.

— alinea 4. Deze alinea geeft terugwerkende kracht aan de inschrijving, opdat de inzender geen nadeel lijde door eene ongegrond gebleken weigering van inschrijving. Ten aanzien van eene ten onrechte gedane inschrijving is dergelijke bepaling niet noodig, omdat deze, nietig verklaard zijnde, van den beginne af niet wettig heeft bestaan. (M. v. T.)

Sluiten