Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder kosteloos ter inzage in de lokalen van het Bureau voor den industrieelen eigendom.

Ieder kan daarvan voor zijne rekening uittreksel of afschrift bekomen, waarvan de kosten worden berekend op den voet van art. 11 van het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken.

Tegen betaling van vijftig cents, desverkiezende in postzegels van Nederland, van Nederlandseh-Indië, van Suriname, van Curagao of van een der andere Staten, toegetreden tot de voormelde overeenkomst van Parijs, kan ieder eene schriftelijke inlichting van genoemd Bureau bekomen.

Alinea 2. De op den voet van het bedoelde art. 11 te berekenen kosten zijn: voor elke bladzijde gewoon papier houdende 25 regels, elk van 12 lettergrepen of gedeelten daarvan, ƒ 0.20.

— alinea 3. Deze alinea beoogt belanghebbenden op goedkoope wijze, desverlangd, te doen inlichten of zeker merk is ingeschreven, doorgehaald enz. opdat zij zich niet op eigen onderzoek in al de jaargangen van de Staatscourant behoeven te verlaten. (M. v. T.)

Art. 18. De kracht eener inschrijving vervalt:

1°. door doorhaling op verzoek van dengene, te wiens name de inschrijving is gesteld of de overgang ingevolge art. 20 is aangeteekend ;

2°. door verloop van twintig jaren na den dag, waarop de inschrijving overeenkomstig art. 5 of art. 8 is geschied, indien deze niet vóór het verstrijken van dien termijn is vernieuwd of indien de vernieuwing niet binnen gelijken termijn is herhaald ;

Sluiten