Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden aangehaald onder den titel van Merkenwet.

Oorspronkelijk was bij dit artikel bepaald dat de wet zou in werking treden den 1 Augustus 1893. Bij de beraadslaging is op voorstel van den Minister van Justitie, het artikel zooals het nu luidt vastgesteld, behoudens dat bij de wet van 30 December 1904, S. 284, het laatste gedeelte aan het artikel is toegevoegd.

— Bij Koninklijk besluit van 27 October 1893, S. 156, is de inwerkingtreding der wet bepaald op 1 December 1893.

Aft. 28. Met de uitvoering van deze wet is belast de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel..

Dit artikel is ingevoegd bij de wet van 8 Februari 1912, S. 64.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 30sten September 1893.

E M M A. De Minister van Justitie, Smidt. De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, C. Lely.

De Minister van Koloniën, v. Dedem.

(Uitgeg. 10 Oct. 1893.)

Sluiten