Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reau te '.s Gravenhaye alle inlichtingen betreffende den industrieelen eigendom, welke dit verlangt.

2. 1. In N ederlandsch-Indiè, Suriname en Curaqao komt het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen toe aan dengene, die het eerst rot omschreven doel van dat merk in het Rijk in Europa, Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaqao gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jar»n na het laatste gebruik.

2. Behoudens bewijs van het tegendeel en het bepaalde bij het volgende lid, wordt hij, die het eerst voldeed aan de voorschriften van artikel 4. geacht de eerste gebruiker van het ingezonden merk te zijn.

3. Hij, die aan het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom een merk heeft ingezonden binnen den termijn van vier maanden, nadat hij het merk met inachtneming van artikel 6 der internationale overeenkomst tot bescherming van den industrieelen eigendom, den 20sten Maart 1883 te Parijs gesloten (N ederlandsch Staatsblad 1884, n°. 189, Indisch Staatsblad 1888, n°. 188, Gouvernementsblod van Suriname 1890, n°. 8 en Publicatieblad van Curaqao 1890, n°. 3) in een der tot die overeenkomst toegetreden Staten regelmatig heeft gedeponeerd, wordt geacht van dat merk reeds bij den aanvang van dien termijn in de Kolonie, waarin dat Hulpbureau is gevestigd, gebruik te hebben gemaakt.

4. Hij, die een merk, waaronder zijne fabrieks- of handelswaren zijn tentoongesteld op eene officieele of officieel erkende internationale tentoonstelling, op het grondgebied van een der tot de voormelde internationale overeenkomst van Parijs toegetreden Staten gehouden, binnen zes maanden na de opening dier tentoonstelling aan het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom ter inschrijving voor die soort van waren overeenkomstig artikel 4 inzendt, wordt geacht van dat merk in de Kolonie, waarin dat Hulpbureau is gevestigd, reeds gebruik te hebben gemaakt op den dag. waarop het ter onderscheiding van

Sluiten