Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde soort zijner waren ter tentoonstelling aanwezig was. Tot bewijs van den dag dier aanwezigheid kan het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom de overlegging vorderen van eene gewaarmerkte verklaring van het bestuur der tentoonstelling of, te zijnen genoegen, van andere bevoegde zijde afkomstig.

3. 1 Eéne inschrijving van een merk ten name van meer dan één rechthebbende is alleen dan geoorloofd, indien deze allen gezamenlijk gerechtigd zijn tot de fabriek of handelsinrichting, tot onderscheiding van welker waren het merk bestemd is.

2. Tot bewijs van dit laatste kan het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom de overlegging vorderen van een gewaarmerkt uittreksel van de akte, waaruit van de gezamenlijke gerechtigdheid blijkt.

4. 1. Ter verkrijging van de inschrijving van een merk zendt de belanghebbende aan het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom, dat is aangewezen voor de Kolonie, Waar hij de inschrijving verlangt, een voldoend cliché van dat merk, ter lengte .en breedte van ten minste 1,5 en ten hoogste 10 centimeters en ter dikte van 2,4 centimeters, benevens twee onderteekende exemplaren eener duidelijke afbeelding en daaimede overeenstemmende nauwkeurige beschrijving van zijn merk. Bij deze beschrijving moeten tevens worden vermeld de soort van waren, waarvoor het merk bestemd is, en de volledige naam en de woonplaats van den inzender. Indien de beschrijving de kleur van het merk als onderscheidend kenmerk vermeldt, stelt de inzender een door het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom te bepalen getal afdrukken in kleur van het merk ter beschikking van dat Hulpbureau.

2. De inzending kan ook geschieden door een schriftelijk daartoe gemachtigde.

3. Het merk mag geene woorden of voorstellingen bevatten, die in strijd zijn met de goede zeden of waardoor het gebruik van het merk in strijd zou zijn met de openbare orde.

Het mag niet bevatten, zij het ook met eene geringe afwijking, het wapen of den stempel van eenig publiekrechtelijk lichaam.

4. Bij de inzending is voor elk merk een

5. & J. n<>. 47, 6* dr. * 4

Sluiten