Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kei 4 ingezonden merk voor dezelfde soort van waren de bescherming wil verzekeren ook in andere Staten, toegetreden tot de bij de wet van 12 December1892 (Nederlandsch Staatsblad n°. 270, Indisch Staatsblad 1893, n°. 99, Gouvernementsblad van Suriname 1893, n°. 8, en Publicatieblad van Curaqao 1893, n°. 2) goedgekeurde, den 14den April 1891 te Madrid gesloten overeenkomst, zendt aan het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom in de Kolonie, waar hij zijne woonplaats heeft of waar zijne inrichting van nijverheid of handel gevestigd is, nog vier exemplaren, waarvan één onderteekend, eener duidelijke afbeelding van dat merk, eene in de Fransche taal gestelde en onderteekende opgave van de soort van waren, waarvoor het merk bestemd is, en een cliché, beantwoordende aan de bij het vorige artikel gestelde eischen. Indien de kleur van het merk een onderscheidend kenmerk daarvan is, maakt de inzender daarvan melding in eene bij te voegen eveneens onderteekende beschrijving van het merk en stelt hij ter beschikking van het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom een door dat Hulpbureau te bepalen getal afdrukken in kleur van het merk.

2. Het tweede lid van artikel 4 is ten deze toepasselijk.

3. Bij de inzending is voor één merk een bedrag van zestig gulden te voldoen, voor elk volgend merk, gelijktijdig met het eerste en .door of namens denzelfden inzender ingezonden, een bedrag van dertig gulden. In geen geval geschiedt teruggave van hetgeen dienovereenkomstig is betaald.

4. Wordt het merk, ingevolge artikel 4 ingezonden, niet overeenkomstig artikel 5 ingeschreven, dan geeft het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom aan den inzender kennis, dat ook de aanvrage van inschrijving aan het Internationaal Bureau te Bern voorshands niet kan volgen.

5. Indien of zoodra het merk overeenkomstig artikel 5 is ingeschreven, zendt het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom, onder bijvoeging van een bedrag van vijf en vijftig gulden voor één merk en van een bedrag van vijf en twintig gulden voor elk volgend merk,

4*

Sluiten