Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De inzender ingevolge artikel 4 of de inzender van het bij artikel 8 bedoelde merk kan zich bij door hem of zijn gemachtigde onderteekend verzoekschrift wenden in Kederlundsch-Indié tot den Raad van Justitie te Batavia, in Suriname of in Curafao tot het Hof van Justitie aldaar, teneinde de inschrijving worde bevolen. De inzender ingevolge artikel 4 doet dit binnen drie maanden, die van het bij artikel 8 bedoelde merk binnen een jaar na de kennisgeving.

10. 1. Indien het overeenkomstig artikel 5 ingeschreven merk of het overeenkomstig artikel 8 ingeschreven buitenlandsch merk geheel of in hoofdzaak overeenstemt met dat, waarop een ander voor dezelfde soort van waren recht heeft krachtens artikel 2, of den naam (of de firma) bevat, waarop een ander recht heeft, kan hij, die beweert zoodanig recht te hebben, onverminderd andere hem ten dienste staande rechtsmiddelen, voor zooveel betreft een overeenkomstig artikel 5 ingeschreven merk, binnen negen maanden na de bij artikel 6 voorgeschreven openbaarmaking en voor zooveel aangaat een overeenkomstig artikel 8 ingeschreven buitenlandsch merk, binnen negen maanden na de daar aan het slot voorgeschreven mededeeling, bij door hem of zijn gemachtigde onderteekend verzoekschrift zich wenden in Xederlandsch-Indiê tot den Raad van Justitie te Batavia, in Suriname of in Curafao tot het Hof van Justitie aldaar, ten einde de inschrijving worde nietig verklaard.

2. Ook na verloop van de in het eerste lid vermelde termijnen kan de daar genoemde rechthebbende op gelijke wijze de nietigverklaring der inschrijving verzoeken, ingeval zijn recht uit een rechterlijk gewijsde blijkt.

3. Binnen het tijdsverloop in het eerste lid genoemd, kan, indien het merk in strijd is met de bepaling van het voorlaatste lid van artikel 4, door het Openbaar Ministerie bij een der in het eerste lid genoemde Colleges worden gevorderd, dat de inschrijving worde nietig verklaard.

11. Van elk in artikel 9 of 10 bedoeld verzoek, en van elke in artikel 10 bedoelde vordering van het Openbaar Ministerie, wordt door den Griffier binnen drie dagen aan het

Sluiten