Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hulpbureau voor den industrieelen eigendom schriftelijk kennis gegeven.

12. 1. De in het laatste lid van artikel 9 en het eerste lid van artikel 10 genoemde Colleges beslissen in raadkamer.

2. De beslissing op een verzoek, krachtens artikel 9 gedaan, wordt niet gegeven dan nadat de verzoeker in de gelegenheid is gesteld om zijn recht op de inschrijving van het merk, en het hoofd van het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom om de weigering van inschrijving mondeling te verdedigen. Het verzoek en het daarop door het betrokken C ollege gegeven eenvoudig appointement tot bepaling van den dag der behandeling worden vanwege den verzoeker aan het hoofd van dat Hulpbureau beteekend, binnen veertien dagen na de dagteekening van dat appointement.

3. De beslissing op een verzoek of eene vordering, krachtens artikel 10 gedaan, wordt niet gegeven dan na verhoor of behoorlijke oproeping van den inzender van het merk op den door het College bij eenvoudig appointement op het verzoek of de vordering bepaalden dag, welke aan het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom door den Griffier schriftelijk wordt medegedeeld, en, indien het een overeenkomstig artikel 5 ingeschreven merk betreft, aan den inzender wordt bekend gemaakt door beteekening vanwege den verzoeker oi het Openbaar Ministerie van het verzoek of de vordering en het daarop gegeven appointement, binnen veertien dagen na de dagteekening van dit laatste.

4. Geldt liet een overeenkomstig artikel 8 ingeschreven merk, dan geeft het Hulpbureau van het verzoek of de vordering kennis aan het Bureau te 's Gravenhage en deelt aan dit Bureau zoodra mogelijk, en wel ten minste drie maanden te voren, den door het College voor het verhoor bepaalden dag mede.

5. Het Bureau te 's Gravenhage geeft van een en ander zoo spoedig mogelijk bericht aan het Internationaal Bureau te Bern.

6. Bij het verhoor kan de verzoeker, en in het geval voorzien bij het laatste lid van artikel 10 het Openbaar Ministerie de gronden, waarop zijn verzoek of zijn vordering berust, mondeling uiteenzetten.

Sluiten