is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uittreksel of afschrift bekomen, waarvan ae kosten worden berekend in Nederlandsch-1 ndiè op den voet van artikel 7 van het tarief van justitiékosten en salarissen in burgerlijke zaken voor de Europeesche rechtbanken, in Suriname en in Curaqao op den voet van artikel 20 van het tarief van gerechtskosten en salarissen in burgerlijke zaken.

3. Tegen betaling van vijftig cents, bij voorkeur te voldoen door middel van een bij het Hulpbureau voor den industrieelen eigendom, overeenkomstig het voor het Bureau te s Gravenhage vast te stellen model, verkrijgbaar te stellen zegel kan ieder eene schriftelijke inlichting betreffende den inhoud van de bij de artikelen 5 en 8 bedoelde openbare registers van het Hulpbureau bekomen.

18. 1. De kracht eener inschrijving vervalt:

1°. door doorhaling op verzoek van dengene, ten wiens name de inschrijving is gesteld of de overgang ingevolge artikel 20 aangeteekend ;

2°. door verloop van 20 jaren na den dag, waarop de inschrijving overeenkomstig artikel 5 of artikel 8 is geschied, indien deze niet voor het verstrijken van dien termijn is vernieuwd of indien de vernieuwing niet binnen gelijken termijn is herhaald :

3°. door het vervallen van de kracht of het weigeren der inschrijving in het land van oorsprong ;

4°. op 31 December 1913 voor alle ingeschreven merken welke bevatten, zij het ook met eene geringe afwijking, den naam of het onderscheidingsteeken van „het Roode Kruis", ook genaamd ,,het Kruis van Genève .

2. Het vervallen van de kracht der inschrijving om eene der redenen in nos. 1 of 3 genoemd, wordt, met vermelding van die reden, aangeteekend in de daartoe bestemde kolom van het openbaar register, waarin het merk werd ingeschreven.

19. 1. De inschrijving van een merk, overeenkomstig artikel 5 gedaan, wordt vernieuwd, indien de rechthebbende vóór het einde van den in het vorig artikel onder nummer 2 gestelden termijn dezelfde formaliteiten vervuld heeft als voor de eerste inzending bij artikel 4 zijn vastgesteld.