Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschreven overeenkomstig artikel 5 der Merken wet.

Lasten en bevelen, enz.

Gegeven te Oberursel, den 19den Maart 1913.

WILHELMINA. De Minister van Buitenlandsche Zaken, R. de Marees van Swinderen. (Uitgeg. 9 April 1913.)

Besluit van den 'lósten April 1913, S. 142, tot bekendmaking in het Staatsblad van de op 2 Juni 1911 te Washington mede namens Nederland geteekende verdragen tot bescherming van den industrieelen eigendom en betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken.

Wij WILHELMINA, enz.

Gezien :

a. het op 2 Juni 1911 te Washington gesloten verdrag, met daarbij behoorend slotprotocol, tot bescherming van den industrieelen eigendom, welk verdrag strekt tot vervanging van dat van Parijs van 20 Maart 1883 (Staatsblad 1884, n°. 189) en van Brussel van 14 December *1900 (Staatsblad 1902, n°. 177);

b. de op 2 Juni 1911 te Washington aangegane schikking betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken, welke schikking strekt tot vervanging van die van Madrid van 14 April 1891 (Staatsblad 1893, n°. 55) en van de Additioneele Akte van Brussel van 14 December 1900 (Staatsblad 1902, n°. 177);

Overwegende, dat bedoeld verdrag en slotprotocol van 2 Juni 1911 en de schikking van den zelfden datum, van welke akten een afdruk met vertaling bij dit Besluit is gevoegd, zijn goedgekeurd bij de wet van den 19den Maart 1913 (Staatsblad n°. 104);

Overwegende mede dat Onze akten van bekrachtiging van genoemd verdrag, slotprotocol en schikking den lsten April 1913 te Washington zijn nedergelegd ;

Op de voordracht van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken van den 2lsten April 1913, Directie van het Protocol, n°. 8036;

Sluiten