is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan : de bekendmaking in het Staatsblad te bevelen van meergenoémde internationale akten en van de vertaling daarvan.

Onze Ministers, Hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor zooveel hem betreft, met de uitvoering van hetgeen ten deze wordt vereischt. 's Gravenhage, den 25sten April 1913.

WILHELMINA. De Minister van Buitenlandsche Zaken, R. de Maeees van Swinderen.

(Uitgeg. 6 Mei 1913.)

Vertaling.

UNIE-VERDRAG VAN PARIJS van den 20sten Maart 1883 tot bescherming van den industrieelen eigendom, herzien te Brussel, den 14den December 1900 en te Washington, den 2den Juni 1911.

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen, in naam van het Duitsche Keizerrijk; Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning van Bohemen, enz. en Apostolisch Koning van Hongarije, voor Oostenrijk en voor Hongarije ; Zijne Majesteit de Koning der Belgen; de President der Vereenigde Staten van Brazilië ; de President der Republiek Cuba; Zijne Majesteit de Koning van Denemarken ; de President der Dominicaansche Republiek ; Zijne Majesteit de Koning van Spanje; de President der Vereenigde Staten van Amerika ; de President der Fransche Republiek ; Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en de Britsche overzeesche landen, Keizer van Indië ; Zijne Majesteit de Koning van Italië ; Zijne Majesteit de Keizer van Japan; de President der Vereenigde Staten van Mexico ; Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen; Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ; de President der voorloopige regeering van de Republiek Portugal; Zijne Majesteit de Koning van Zweden ; de Bondsraad van den Zwitserschen Bond; de Regeering van Tunis,

liet dienstig geoordeeld hebbende het internationale verdrag van den 20sten Maart 1883 tot het in het leven roepen van eene interna-