Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. De handelsnaam zal in alle landen der Unie, zonder verplichting van depot, beschermd worden, onverschillig of die naam deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk of niet.

9. Elk voortbrengsel, dat onrechtmatig van een fabrieks- of handelsmerk, of van een handelsnaam voorzien is, zal in beslag genomen worden bij den invoer in die landen der Unie, waar dat merk of die naam aanspraak hebben op wettelijke bescherming.

Indien de wetgeving van een land niet de inbeslagneming bij den invoer toelaat, zal een verbod van invoer in de plaats treden voor de in beslagneming.

De inbeslagneming zal eveneens plaats hebben in het land, waar het voortbrengsel op ongeoorloofde wijze van een merk of een handelsnaam is voorzien of waar het werd ingevoerd.

De inbeslagneming zal plaats hebben ten verzoeke óf van het openbaar ministerie öf van elke andere bevoegde macht, óf van de belanghebbende partij, hetzij particulier of vereeniging overeenkomstig de binnenlandsche wetgeving van elk land.

De autoriteiten zullen niet tot inbeslagneming gehouden zijn ingeval van doorvoer.

Indien de wetgeving van een land noch de inbeslagneming bij invoer, noch een verbod van invoer, noch de inbeslagneming in het land zelf toelaat, zullen deze maatregelen worden vervangen door de handelingen en middelen, welke de wet van dat land in gelijk geval aan de nationalen verzekert.

10. De bepalingen van het voorgaand artikel zullen toepasselijk zijn op elk voort* brengsel, dat valschelijk, ter aanduiding van herkomst, van den naam eener bepaalde plaats voorzien is, wanneer die aanduiding vergezeld gaat van een handelsnaam, die verdicht of met een bedriegelijke bedoeling aan een ander ontleend is.

Als belanghebbende partij wordt beschouwd ieder voortbrenger, fabrikant of koopman, die zich met de voortbrenging of bewerking van dat voortbrengsel of den handel daarin bezig Jioudt en gevestigd is hetzij in de plaats, welke valschelijk als plaats .van herkomst is opge-

Sluiten