Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad van State gehoord (advies van 6 October 1914, n°. 28);

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 8 December 1914, n°. 20867, Afdeeling Handel;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onder intrekking van het Koninklijk Besluit van 9 Maart 1912 (Staatsblad n°, 102), met ingang van ] Januari 1915 vast te stellen het bij dit besluit gevoegde Reglement voor het Bureau voor den Industrieelen Eigendom.

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden.

's-Gravenhage, den 15 December 1914.

WILHELMINA. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, PoSTHUMA.

(Uitgeg. 24 Dec. 1914.)

REGLEMENT voor het Bureau voor den Industrieelen Eigendom.

HOOFDSTUK I.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

Art. 1. Het Bureau voor den Industrieelen Eigendom bestaat uit :

a. den Octrooiraad en de aan dezen toegevoegde technische en rechtsgeleerde ambtenaren ;

b. een bureau voor de fabrieks- en handelsmerken ;

c. een administratie ven dienst, zoowel voor den Octrooiraad als voor het bureau voor de fabrieks- en handelsmerken dienende.

2. 1. Met de leiding van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom is belast een College van drie Directeuren.

2. Dit College bestaat uit den Voorzitter van den Octrooiraad en een technisch en een rechtsgeleerd gewoon lid van den Octrooiraad, door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen, welke tevens vormen de Centrale afdeeling van den Octrooiraad, bedoeld in art. 7 van het Octrooi regiem ent.

8. De Voorzitter van den Octrooiraad is

Sluiten