Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoeren de hierbij in aanmerking komende wetten en algemeen® maatregelen van bestuur, en dat ik om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand middellijk of onmiddellijk een^ge belofte of eenig geschenk zal aannemen.

Dat beloof ik.

Ik verklaar, dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welken naam of voorwendsel, voor het verkrijgen mijner aanstelling, aan iemand, wien het ook zij, iets heb gegeven of beloofd.

Dat verklaar ik."

5. 1. Alle ambtenaren en bedienden bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, daaronder begrepen die bij den Octrooiraad, zijn ondergeschikt aan het College van Directeuren, dat hunne werkzaamheden regelt, daarop toezicht uitoefent en hun verlof tot afwezigheid geeft.

2. Indien de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel dat wenscht, wordt onder diens goedkeuring door het College van Directeuren een reglement voor de inrichting van den dienst en de werkzaamheden der ambtenaren en bedienden vastgesteld.

6. Opdrachten van leveringen en werkzaamheden ten dienste van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom geschieden door of namens het College van Directeuren.

7. 1. Het Bureau voor den Industrieelen Eigendom is voor het publiek opengesteld op alle werkdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uur, behalve des Zaterdags, als wanneer het des middags te twaalf uur voor het publiek wordt gesloten.

2. Onder goedkeuring van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel kan door het College van Directeuren worden bepaald, dat het Bureau op een bepaalden werkdag voor het publiek gesloten zal zijn; hiervan geschiedt tijdig openbare kennisgeving. 1

8. Bij afwezigheid van een der Directeuren worden zijne werkzaamheden verricht door de beide andere Directeuren op zoodanige wijze als het College van Directeuren zal hebben bepaald, met dien verstande dat de Voorzitter in

1 Dit besluitiis aldus gewijzigd bij besluit van 5 Augustus 1918, S. 507.

Sluiten