Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.

Art. 1. De in de Merken wet genoemde termijnen, welke niet betrekking hebben op de behandeling van een geschil betreffende een merk voor den rechter, kunnen door den directeur van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom op een met redenen omkleed verzoek ingediend door of namens den rechthebbende, telkens voor een tijdsverloop van ten hoogste vier maanden worden verlengd of hersteld.

2. Een verzoek tot herstel moet binnen drie maanden na het verloopen van den termijn, waarvan herstel wordt verlangd, worden ingediend.

3. De termijnen, die 1 Augustus 1914 nog loopende waren en die, welke sedert nog zijn verloopen, kunnen alsnog door den in artikel 1 bedoelden directeur worden hersteld, mits een daartoe met redenen omkleed verzoek binnen drie maanden na het in werking treden dezer wet door of namens den rechthebbende tot dien directeur wordt gericht.

4. Het herstellen van een termijn heeft volledig herstel van rechten tengevolge.

5. 1. Deze wet treedt in werking met ingang van den dag volgende op dien harer afkondiging.

2. Zoodra de tegenwoordige buitengewone omstandigheden zullen hebben opgehouden te bestaan, zal aan de Staten-Generaal een voorstel van wet worden gedaan, waarbij de intrekking van deze wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen, enz.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 1916.

WILHELMINA. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, posthtjma.

De Minister van Justitie, B. Ort. De Minister van Koloniën, Th. B. Pleyte.

(Uitgeg. 10 Aug. 1916.)

Sluiten