Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 47. 6e drak.

DERDE AANVULIJNG

der

MEBKENWET.

Wet van den 5den Juli 1921, S. 842, houdende bepalingen omtrent den handelsnaam.

Zie betreffende deze wet :

Bijl. Hand. 2e Kamer 1917/18 n°. 354, 1—9 ; 1918/19 n°. 32 ; 1919/20 n°. 22 ; 1920/21, n°. 21.

Hand. id. 1920/21 bladz. 2735—2736.

Hand. le Kamer 1920/21, bladz. 960, 999, 1056.

Wij WILHELMINA, enz. . . doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is wettelijke bepalingen vast te stellen omtrent den handelsnaam ;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.

Art. 1.1. Onder handelsnaam verstaat deze wet den naam of de firma waaronder een koopman zijn bedrijf uitoefent.

2. Onder koopman verstaat deze wet een ieder die koopman is volgens het tweede lid van artikel 2 der Handelsregisterwet 1918 (Staatsblad n°. 493).

2. De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een een ander slechts in verbinding met de handelszaak, die onder dien naam wordt gedreven.

3. 1. Het is den koopman, eigenaar eener handelszaak verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de handelszaak, geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehooren.

2. Het eerste lid is mede van toepassing, indien de in den handelsnaam voorkomende aanduiding slechts in zoo geringe mate van den naam van dien ander afwijkt, dat dientengevolge bij het publiek verwarring van dezen met ien koopman, eigenaar der handelszaak, te duchten is.

3. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de handelsnaam en de handelszaak afkomstig zijn van een koopman, die dien naam heeft gevoerd niet in strijd met deze wet.

4. 1. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de handelszaak zou toebehooren aan een of meer kooplieden, handelende als eene vennootschap onder eene firma of als eene vennootschap en commandite, of wel aan eene naamlooze vennootschap, eene wederkeerige verzekeringsof waarborgmaatschappij, eene coöperatieve of andere vereeniging of aan eene stichting.

Sluiten