is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weert zoodanig recht te hebben", gelezen: „of den naam of de firma van een ander bevat, kan hij, die beweert zoodanig recht te hebben, of wiens naam of firma het merk bevat,".

Slot- en Overgangsbepalingen.

10. Deze wet kan worden aangehaald onder den titel „Handelsnaamwet", met vermelding van den jaargang en het nummer van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.

11. 1. Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

2. Indien bij het in werking treden dezer wet een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan te dier zake gedurende vier maanden na dat tijdstip geen rechtsmiddel worden aangewend.

3. Wanneer de uitdrukking „niet in strijd met deze wet" aan het slot van de artikelen 3 en 4 betreft het voeren van een handelsnaam vóór het in werking treden dezer wet, beteekent zij : niet in strijd met deze wet, indien zij tijdens het voeren van den handelsnaam van kracht geweest ware.

Lasten en bevelen, enz.

Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den Juli 1921.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie, Heemskerk. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handely H. a. van ijsselsteijn.

(Uitgeg. 18 Juli 1921.)