Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & i. N«. 47. 6" druk.

VIJFDE AANVULLING

der

MEKKEN WET.

Besluit van den ï^den December 1921, S. 1362, houdende wijziging en aanvulling van het besluit van 29 Augustus 1912, houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken in de koloniën en de hulpbureaux voor den industrieelen eigendom.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Koloniën en van Landbouw, Nijverheid en Handel van 1 November 1921, 4de af deeling, n°. 84 en 18 November 1921, n°. 19105, .afdeel ing Handel ;

Den Raad van State gehoord (advies van 29 November 1921, n°. 44);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 8 December 1921, 4de afdeeling, n°. 49 en 16 December 1921 n°. 20406, afdeeling Handel;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen :

Art. 1. Het in artikel 4, vierde lid, van het „Reglement Industrieele Eigendom Koloniën 1912" (Nederlandsch Staatsblad n°. 284, Indisch Staatsblad n°. 545 Gouvernementsblad n°. 87, Publicatieblad n°. 52) voorkomende woord: „tien" wordt vervangen door : „dertig".

2. Aan artikel 17, derde lid, van dat reglement, wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende :

„Is voor het verstrekken van eene zoodanige inlichting een nader onderzoek noodig, dan is een bedrag van drie gulden verschuldigd."

3. Het in artikel 20, vierde lid van dat reglement voorkomende woord : „vijf" wordt vervangen door : „vijftien".

4. Dit besluit treedt in werking in Nederlandsch-Indië op een door den GouverneurGeneraal en in Suriname en Oura^ao op een door den Gouverneur te bepalen datum.

Onze Ministers van Koloniën en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden.

's-Gravenhage, den 19den December 1921.

WILHELMINA. De Minister van Koloniën, de Graaff. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, H. A. van Ijsselsteijn.

(Uitqeg 4 Jan. 1922/1

Sluiten