Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xo. 1. ue Uirectèur of de ambtenaar overeenkomstig het derde lid van artikel I

enTrvunalIP°vfenf- ^ b^-gdheden ui

wet aln h^t B6 g6n' d°°r de Merken-

Steliin5L" bela®t n??t de zorg voor de samen-

s,

handetenMÏenf en ^jml^d^^rijsT 'ïraarvoor

hérbn^Lf'M96^"^D' enSie°' =

het nuhlièt Marqués Internationales" voor

A% liBk Jerk"Jg.baar zullen zijn. n„„h„„' .Ya.n de,m de Merkenwet bedoelde

Hp tiTr*- ë s Kan leder Inzage nemen on de tijdstippen m artikel 7 vermeld. Te dien einde worden die registers op aanvrage in de

h?ofeoè:!eShtmer neder^gd o^er bedelf™ llt te lu^rTo7,t SeX'de'

h^benrtetv^^"61 d°OT den bflang' van T XerkriJgWg van de inschrijving

van een merk m te zenden stukken en over m H eif®en .7°lmacbt. Exemplaren van die modellen zijn aan het Bureau tegen betalin" 2 n d?f:rvo.or te bepalen prijs verkrijgbaar ■ £>c Directeur kan legaliseerina verlangen der ondertekening van de in hef eerstel

doorOh^/°ir0ht+-en Van een tot

n»™„llgLaSOInatlg.van dengene, te wiens

is aangeteekend 13 Sesteld of «en overgang

»it su;

lat hl°rg roeiende uit" het tót dat hij dat merk binnen de laatst verloopen

11 maanden op regelmatige wijze hJeft ?veree°X6m,tlnveenpde-- tot de internationale moet don^ L i, 1JS toegetreden landen, overgelegd. *** k6™" het bewi> ^rden

voegd! luidende1: ^ 660 delde M toege" TW„ 'Stukkf1' 7elke na de sluiting van het

worde^^fehSud * b '^^-^het Burla""

stós "'™ ™ s

ƒ Va? besluit, hetwelk in het Maatoblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden Het Loo, den 12den Juni 1923

Dp M;„ a , WILHELMINA.

van Arbeid, Handel en Nijverheid, Aalberse.

(Uitqeg. 27 Juni 1923.)

Sluiten