is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 Wet Bevolkingsregisters, 6e druk . ... i 0.30

49 Arbeidswet, 4° druk 0.80

50 Boterwet, 4" druk 0.40

61 Wet dragen -van Wapenen, 6C druk . . . 0.30

52 Wet Spoorw. met beperkte 3nelh., 3° druk. 0.70

53 Wet Vermogensbelasting 0.40

54 Wet Inkomstenbelasting 1914, 3e druk. . 0.70

55 Faillissementswet, 7e druk 0.50

5G Waardewet en Statistiekwet, 5e druk. . . 0.40

57 Veiligheidswet, 9e druk 0.60

58 Raden van beroep voor de Dir. Belast. . 0.30

59 Wet Financieele verhouding Rijk en Ge¬

meenten, 5e druk 0.30

60 Leerplichtwet, 6e druk 0.50

61 Ongevallenwet. 7C druk 1.40

62 Paardenwet 1918 0.30

63 Gezondheidswet, 5e druk 0.40

64 Woningwet, 8e druk 0 60

65 Beroepswet, 4° druk 0.50

66 Landweerwet, 5e druk 1.20

67 Telegraaf en Telefoonwet, 4e druk . . . 0.60

68 Motor- en Rijwielwet, 4e druk 0.50

69 Loterij wet, 3e druk 0.30

70 Arbeidscontract, 6e druk 0.50

71 Werkloosheidsbesluit 1917 0.30

72 Pandhuiswet, 2® druk 0.30

73 Octrooiwet, 2e druk 0.70

74 Trekhondenwet, 2" druk 0.30

75 Auteurswet, Wet Berner Conventie, 2e druk 0.60

76 Landstormwet, 2e druk 0.90

77 Invaliditeitswet, 2e druk 0.30

78 Pensioenen weduwen en weezen, burg.

ambt., onderwijzers, leeraren bjzondere gymn. en H. B. S 0.40

79 Pensioenwet en Weduwenwet voor ge-

meente-ambtenaren, 2C druk 0.60

80 Vogelwet, 2e druk 0.30

51 Wet Oorlogswinstbelasting 1916, 2® druk. 0.60

82 Huurcommissiewet en-opzeggingswet, 4edr. 0.60

83 Registratiewet 1917 (Tekstuitgaaf), 2e druk. 0.30

84 Crisiswetten. (Tekstuitgave), 3e druk . . . 0.70

85 Nood-Boschwet 0.30

86 Wet op de dividend- en tantième-belasting

1917 0.30

87. Wet spoorwegen met beperkte snelheid op

wegen niet onder beheer van het Rijk. 0.30

88; Landarbeiderswet 0.40

89 ■ Electriciteitswet 0.30

90, Archiefwet 1918 0.30

91 Handelsregisterwet 1918 0.40

92; Woningnoodwet 0.30

93 Bezoldigingsbesl. Burgerl. Rijksambtenaren 0.70 Alle bovenstaande wetten in etui I 50.—

NEDERLANDSCHE WETBOEKEN

♦Burgerlijk Wetboek, 9e druk 2.—

•Wetboek van Koophandel, 9e druk 1.—

* Wetboek van Burgerl. Rechts v., 5e druk . . 1.—

•Wetboek van Strafrecht, 8e druk 1.30

•Wetboek van Strafvordering, 5e druk .... 0.70

•Wet op de Rechterl. Organisatie, 3e druk . . 0,70 Alle bovenstaande wetboeken ia etui I 7.40 * Osbonden exemplaren t 0.40 hooger.

Men kan zich op de Wetten en Wetboeken abonneeren, voor condities vrage men een prospectus aan bij den uitgever W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle.