Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verkeer in de gelegenheid gesteld zich breeder dan vroeger te ontwikkelen. Ons marktwezen trekt voordeel van de betere verbinding met gedeelten der provinciën Overijssel en Gelderland, die vroeger geïsoleerd waren. De scheepvaart vindt in de diepere vaarwegen, de goed toegankelijke en wel onderhouden kaden en steigers, de verruimde bruggen, de onontbeerlijke middelen voor haar bestaan. Voor de Nijverheid, ten nauwste met handel, scheepvaart en marktwezen verbonden, is de wegneming van de' verschillende belemmeringen en het aanbrengen der verbeteringen een factor van groote beteekenis. Daardoor wordt het haar mogelijk gemaakt den strijd om het bestaan, dien zij heeft te voeren met de grootere plaatsen —- sinds jaren van overheidswege bevoordeeld door spoor- en waterwegen — vol, te houden; daardoor kan de activiteit en het initiatief der ondernemers veel beter tot haar recht komen dan vroeger het geval was.

Het Departement Zwolle van Nijverheid bestaat eerst een io-tal jaren, terwijl de Maatschappij zelf van 1777 dagteekent. Vreemd! zal men zeggen. Niet zoo vreemd als het wel op 't eerste gezicht schijnt. De Nijverheid telde vroeger in ons land twee vereenigingen, gemeenlijk onderscheiden in de „Groote" en in de „Kleine" Nijverheid. Onder de „Kleine" Nijverheid werd verstaan de Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerknijverheid, en Zwolle is jaren lang van deze vereeniging lid geweest en heeft ook eenige malen de algemeene vergadering binnen haar grachten zien samenkomen. Beide vereenigingen vertegenwoordigden en behartigden dezelfde belangen en herhaaldelijk werd dan ook op de algemeene vergaderingen de wensch tot fusie uitgesproken. Een paar pogingen mislukten,

Sluiten