is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwolle als industriestad in 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijk in te richten, industrieel terrein, geplaatst en zal spoedig, naar men mag hopen, aanleiding tot Verdere bebouwing geven. Een kaartje in het album stelt een en ander aanschouwelijk voor.

Ook -hebben wij aan 't slot van ons inleidend woord een duidelijke schets gegeven van de voortreffelijke ligging van Zwolle voor handel en nijverheid. Een 10-tal ijzeren banen van en naar Zwolle maken het tot een eenig spoor- en trammiddelpunt in ons vaderland. Te water is Zwolle eveneens uitstekend gelegen. Gaat het groote plan door tot verbetering der verbinding met Twenthe, zoodat men van daar niet alleen zal erlangen ter eene zijde een goede waterverbinding met Duitschland, maar aan den anderen kant een gemakkelijke, goedkoope, rechtstreeksche verbinding over Zwolle en Kampen via de Zuiderzee naar Amsterdam-Zaandam en bovendien bij de Oranjesluizen naar Rotterdam, dan zal de positie van Zwolle nog verbeteren.

Ten besluite: over hetgeen hier volgt hebben wij weinig te zeggen. Dit spreekt voor zich zeü. De industrieelen en mannen van zaken hebben doen zien wat zij kunnen, terwijl waar 't noodig is, een kort woord ter toelichting wordt gegeven. Uit het vele wat aanwezig is, werd een gelukkige keuze oedaan. Dat Zwolle voor den dag durft komen en op onderscheiden gebied kan concurreeren met het beste wat men elders vindt, komt, naar onze bescheiden meening, ten duidelijkste uit.