Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

magazijnen zijn boven, de expeditielokalen in het achtergedeelte van het gebonw ondergebracht. Dit voorzoover de magazijnen te Zwolle betreft.

Om een overzicht te krijgen van de geheele onderneming der H.H. Bervoets, moeten wij ons naar Rotterdam verplaatsen, waar circa 600 menschen bij de firma hun bestaan vinden. In Sneek, waar waschbare- en andere bedrijfskleeding wordt vervaardigd, benevens kinderconfectie, zijn ± 200 personen in dienst der firma. In Rotterdam, en ook te Sneek, werken o.a. electrische snijmachines, waarbij er zijn die elke 10 minuten 20 a 25 costumes snijden.

Het complex van zalen, werkplaatsen en reserve-magazijnen, 6 verdiepingen hoog, beslaat een orondoppervlakte van 1000 □ meter. In al deze ruimten snorren rusteloos de verschillende machines. ° Onwillekeurig zou men hieruit gaan afleiden, dat de gemaakte kleeding, die men het pubhek voorlegt, op den keper beschouwd, niet anders of beter is dan de gewone fabrieksconfectie. Het tegendeel is echter het oeval Slechts in zooverre worden de diensten der techniek aanvaard, als deze zonder schade voor het tot stand brengen van een artistiek geheel kunnen worden benut. Een kleermaker, die znn vak volkomen meester is, bezit te groote bekwaamheden, dan dat de techniek zijn werk ooit zou kunnen evenaren.

In tegenstelling met de gewone fabrieksconfectie, waarbij ongeveer alles wordt opgeofferd aan goedkoop* productie, stelt de firma aan hare werklieden de hoogste eischen van bekwaamheid en goeden smaak. Zij laat onder géén voorwaarde toe, dat het werk door meerdere handen gaat Haar stukloonen zijn hiernaar geëveuredigd, zoodat de werkman zich geheel kan geven, en

Sluiten