Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijker te maken. Het bleek, dat het plan tot het houden eener tentoonstelling uitsluitend van electriciteit als licht- en krachtbron de volle sympathie van het College van Burgemeester en Wethouders had en op hun steun in den Raad zou mogen rekenen.

In de bestuursvergadering van 18 December, waar verslag van het onderhoud met Burgemeester en Wethouders werd uitgebracht, verluidde het, dat ook de Vereeniging Leidens Belang en de Vereeniging tot Bevordering van Bouwkunst het voornemen hadden eene tentoonstelling van electriciteit te organiseeren. Aan Voorzitter en Secretaris werd opgedragen zich met de besturen van deze beide vereenigingen in verbinding te stellen tot het plegen van een voorloopig, tot niets bindend overleg. In elk geval zou het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid de organisatie der tentoonstelling aan zich houden, terwijl dan aan beide vereenigingen zou gevraagd worden twee vertegenwoordigers van het bestuur aan te wijzen om in de algemeene commissie plaats te nemen.

In eene bestuursvergadering op 15 Februari 1907 werd verslag uitgebracht van deze besprekingen. Daaruit bleek, dat namens de Vereeniging Leiden's Belang was medegedeeld, dat aan haar bestuur opdracht gegeven was, waar Nijverheid het initiatief had genomen, krachtig mede te werken tot het doen slagen der tentoonstelling. Ook het bestuur van de Vereeniging tot Bevordering van Bouwkunst had zijne medewerking beloofd, doch wenschle zijne leden eerst dan over de tentoonstelling te spieken,

Sluiten