Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de plannen van Nijverheid een meer vasten vorm hadden aangenomen.

Daarop had, dato 22 Februari, eene ledenvergadering plaats van het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid, waarop aan de orde was een voorloopige bespreking over de wenschelijkheid van het houden eener tentoonstelling in verband met de aanstaande opening van het gemeentelijk electrisch bedrijf. Als gevolg van deze bespreking werd eene mol ie aangenomen, waarbij de vergadering verklaarde principieel in te stemmen met het denkbeeld van het houden eener tentoonstelling van motoren voor klein bedrijf; overwegende echter, dat eene dergelijke tentoonstelling te kostbaar zou blijken, noodigde zij het bestuur uit te trachten, zoo mogelijk in samenwerking met te Leiden gevestigde vereenigingen en met daartoe bereid gevonden personen, eene tentoonstelling te organiseeren uitsluitend op het gebied van het electrisch bedrijf, toegepast zoowel op klein-industrie als op verlichting van werkplaats en woning.

Naar aanleiding van deze motie had op 5 Maart eene bestuursvergadering plaats, waarop bepaald werd, dat zou gehouden worden eene tentoonstelling uitsluitend van electriciteit voor woning en ambacht en werden de personen aangewezen, die zouden worden aangezocht zitting te nemen in eene algemeene commissie tot organisatie dezer tentoonstelling. Tevens zou aan de besturen van de Vereeniging Leiden's Belang, de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingen-Verkeer en de Ver-

Sluiten