is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift der tentoonstelling van electriciteit in woning en ambacht, gehouden te Leiden 15 Oct. - 3 Nov. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging tot Bevordering van Bouwkunst worden verzocht elk uit hun midden twee personen aan te wijzen om in deze commissie zitting te nemen.

Na deze voorbereidende werkzaamheden werd op 20 April in het Raadhuis eene vergadering gehouden, waaide Burgemeester Mr. N. de Ridder, eene toespraak hield, waarin hij verklaarde gaarne het eere-voorzitterschap van deze algemeene commissie voor de tentoonstelling te aanvaarden, daar deze tentoonstelling niet zou nalaten de inwoners van Leiden van de groote vooideelen van electriciteit, zoowel voor de industrie als voor de verlichting der woningen op aanschouwelijke wijze te oveituigen. Het Dagelijksch Bestuur der gemeente, van meening, dat eene dergelijke tentoonstelling der Gemeentelijke Electiische Centrale ten goede zou komen, had reeds zelf het plan gevormd tot het houden van eene dergelijke tentoonstelling: waar nu echter de Leidsche afdeeling van de Maatschappij van Nijverheid het initiatief daartoe genomen had, meende het met vol vertrouwen haar de leiding der zaken te mogen overlaten. Daarna overgaande tot de installatie van de Algemeene Commissie werden daarin benoemd de volgende heeren, die allen hunne benoeming aannamen: M. C. F. J. Cosijn, N. W. van Doesburgh, G. L. Driessen, Dr. P. Aug. Driessen, A. H. Dros, A. W. Frentzen, J. Hartevelt Azn., F. A. Holleman, Mr. E. L. Th. Hoogenstraaten, H. C. Juta, J. Korevaar F. Azn., A. de Koster Jr., W. A. Leembruggen, W. C. Mulder, S. J. Ie Poole, A. L. Reimeringer, Dr. N. A. M. Sanders, Prof. F. A. H.