Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de vereerende uitnoodiging de feestrede te houden gaf spreker gaarne gevolg, ook al voelde hij het eigenaai dige bezwaar om hier het woord te voeren over zaken, ver verwijderd van zijn gewonen gedachtenkring, over dynamo's en motoren en over de behoeften der nijverheid en de belangen der stedelijke schatkist; maar dit bezwaar wilde hij niet laten wegen, doch veeleer de gelegenheid aangrijpen als theoreticus van zijne belangstelling te getuigen, waar de techniek toont hoe zij de stoutste droomen der theorie weet te verwezenlijken en te overtreffen; ook waardeert Professor Lorentz de gelegenheid hem thans gegeven om als hoogleeraar der Universiteit zijne vreugde er over uit te spreken, dat de stad, waaraan zij leeds zooveel te danken heeft, haar opnieuw steunt door in hooge mate de vervulling te vergemakkelijken van wat voor menige academische instelling onafwijsbare behoefte is geworden.

Op spreker rustte nu de taak de aanwezigen het gebied, dat in dit gebouw in bijzonderheden is te bewonderen, in grove lijnen te schetsen en hier en daar de aandacht voor bijzonder belangrijke en aantrekkelijke gezichtspunten te vragen.

Vooreerst wilde spreker een enkelen snellen blik werpen op den langen weg, die tot den tegenwoordigen staat van het weten en kunnen geleid heeft. Hij behoefde daartoe niet terug te gaan tot Volta, die nu ruim een eeuw geleden in de welbekende, naar hem genoemde zuil, het werktuig samenstelde, waarmede aanhoudende

Sluiten