Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet al te zwakke electrische stroomen konden worden voortgebracht. Ook dacht hij slechts een oogenblik aan de batterijen van galvanische elementen, waarmede men zich langen tijd tot het verkrijgen van electrisch licht moest behelpen. De eigenlijke grondslagen der tegenwoordige electrotechniek werden door Faraday gelegd, toen hij in 1831 de inductie-stroomen ontdekte, die men in ketens van metaal op velerlei wijze kan doen ontstaan.

Spreker zette dit nader uiteen, waarna hij er op wees, dat er een groote afstand ligt tusschen het beginsel en de verwezenlijking, die wij thans voor ons zien. Evenmin als men in den tijd van Christiaan Huygens, hoewel het gronddenkbeeld ervan bij hem was opgekomen, een redelijk goede stoommachine kon bouwen, evenmin had men in den tijd van Faraday een groote dynamo kunnen maken.

Het een zoowel als het ander is eerst mogelijk geworden door de bewonderenswaardige vlucht, die de metaalindustrie heeft genomen. Welke wonderen de techniek heeft gewrocht, gevoelt men eenigszins, zeide spreker, als men naast een der machines van onze centrale staande, nauwelijks eenige dreuningen van den vloer bespeurt en dat, terwijl het aantal omwentelingen 3000 per minuut en het vermogen honderden paardenkrachten bedraagt. Spreker wijdde over de moderne techniek nog eemgen tijd uit en maakte op zijne bevattelijke manier aan zijn gehoor duidelijk de wijze waarop in de centrale de electrische energie wordt voortgebracht en hoe deze met duizelingwekkende vaart snelt langs koperen kabels,

Sluiten