Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente een eigen Centrale te bezitten, wie, die U hoorde, twijfelt daaraan nog? Dank daarom voor Uw rede. De Voorzitter dankte U reeds voor Uwe bereidverklaring, laat mij nu het namens allen, die hier zijn, herhalen, dat Ge ons ten zeerste aan U verplicht hebt en wij U dankbaar zijn voor het gesprokene.

„Dat het een voorrecht was voor onze gemeente een Electrische Centrale te bezitten, daarvan was ook overtuigd het gemeentebestuur. Bij het aanvaarden van mijn ambt alhier vond ik deze vraag hangende en in den gemeenteraad zag ik mij vrij spoedig geplaatst voor de taak om mede te verdedigen — de wethouder, de heer Juta, had het leeuwenaandeel daarin, ik erken dit gaarne — de voordracht van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot de oprichting eener gemeentelijke Electrische Centrale. Het ging niet om de vraag over de voordeelen van electriciteit, hierover bestond geen verschil; maar de vraag of de productie voor gemeentelijke rekening, voor gemeentelijke risico, diende te worden ondernomen, primeerde. Toen was ik na rijp overleg tot eene toestemmende beantwoording van die vraag gekomen. Wel wist ik, dat de toestanden alhier niet even gunstig schenen als in sommige andere steden, maar mij dacht het oogenblik van beslissen daar. Men stond op een tweesprong: elk jaar, dat men wachtte, zou groote afnemers zichzelf zien gaan helpen en waar electriciteit als drijfkracht en als lichtbron een toekomst heeft, daar mocht het bedrijf, dat uitteraard een monopolistisch karakter vertoont, niet in

Sluiten