Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. Haaxman & Co. de reclamekunst bij uitnemendheid verstaat. Het aan de stand verkrijgbare prospectus der firma bewees dit ten overvloede, waar het verkondigde: „de menschen zijn als de motten, ze worden door het licht aangetrokken", enz.

Eindelijk — en last not least — valt van de beide installatie-firma's Electriciteits- en Gasmaatschappij voorheen De Vries & Stevens en J. Roosen nog een interessante collectie apparaten te vermelden.

De laatste firma was de eenige, die enkele electromedische hulptoestellen geëxposeerd had. Zij toonde ook hare vaardigheid in het aanleggen van provisorische lichtinstallaties, doordat zij in zeer korten tijd de geheele feestverlichting in den foyer benevens de algemeene booglampen-verlichting in het gebouw, in opdracht van de Commissie, ten uitvoer gelegd heeft.

Niet minder verdienstelijk heeft de Electriciteits- en Gasmaatschappij, voorh. De Vries & Stevens, zich gemaakt door het inrichten van den electrisch verlichten waterval in den foyer en de electrische visscherij, waarvan we hiervoor melding maakten. De stand dezer Maatschappij, die eenigszins in den vorm van een prieel was opgetrokken, viel bij het binnentreden der groote zaal bijzonder in het oog door de smaakvolle wijze, waarop ze versierd en verlicht was.

Behalve de firma's, die zich er speciaal op toeleggen, de electrische machines, leidingen en toestellen lot complete installaties voor licht of arbeidsoverbrenging samen te stellen, waren ook verscheidene fabrikanten van diverse

Sluiten