Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De mogelijkheid bestaat echter dat door exposanten van de etalage niet veel werk gemaakt wordt. Een bedrag van ƒ 1000.— lijkt de commissie niet te hoog om dan aan de verschillende zalen toch een aantrekkelijk voorkomen te geven. Eventueel zou een deel van dit bedrag kunnen dienen om de tentoonstelling van een later te bepalen attractie te voorzien.

Muziek a f500.—. De commissie verheelt zich niet dat daarmede niet veel zal kunnen bereikt worden; concerten van eenig belang zullen althans daarvoor niet kunnen gegeven worden.

Wat de inkomsten betreft zijn de plaatsgelden a f800.— berekend op een opbrengst van f 1.— van het totale oppervlak van gfoote zaal en foyer. De voor de expositie blijvende ruimte op de kleinste helft stellend en aannemend dat niet de geheele beschikbare ruimte zal verhuurd worden, zal de gemiddelde opbrengst per M2. beschikbare oppervlak op ruim ƒ2.— kunnen geraamd worden. De commissie acht het wenschelijk een minimum plaatshuur van ƒ10.— vast te stellen en onderdeelen van een M2. voor een geheelen M2. te berekenen. Door eventueele verhuring van podium, gaanderij en kleine zaal wordt deze post nog verhoogd.

Hoewel ook door advertenties en andere reclame getracht moet worden flinke inzendingen te verkrijgen, koestert toch de Commissie de meeste verwachting van persoonlijke uitnoodiging; een ieder werke daartoe mede door het zich persoonlijk in contact stellen met hem bekende fabrikanten.

Sluiten