is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift der tentoonstelling van electriciteit in woning en ambacht, gehouden te Leiden 15 Oct. - 3 Nov. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des avonds ten halfacht en de sluiting op 31 October d.a.v.

De tentoonstelling zal als regel voor het publiek geopend zijn van één tot vijf uur n.m. en van zeven tot elf uur n.m.

Art. 3.

Directie.

De directie van de tentoonstelling berust bij de Commissie van Uitvoering, door het bestuur van het Departement Leiden der Maatschappij van Nijverheid benoemd, hierna genoemd „de Commissie". Brieven en bescheiden zijn te adresseeren aan het Secretariaat der Commissie, Steenschuur 2, Leiden.

Art. 4.

Tentoon te stellen voorwerpen.

Op de tentoonstelling zullen worden toegelaten alle werktuigen en toestellen, welke aan het in art. 1 genoemde doel beantwoorden.

De Commissie behoudt zich het recht voor te beoordeelen, welke voorwerpen al of niet worden toegelaten, en verder die voorwerpen, welke gevaar of hinder voor de omgeving opleveren, van de tentoonstelling te doen verwijderen, zonder dat de inzender hiervoor schadeloosstelling kan eischen.

Art. 5.

Jury.

Door de Commissie wordt een jury aangewezen, die Eere-diploma's en Diploma's zal toekennen voor: a. de meest volledige inzending op het gebied der electrische arbeidsoverbrenging;