Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vloervlakte in de zalen per M2 f 7,50

Vloervlakte op de gaanderij per M2 5,—

Muurvlakte op overeen te komen conditiën. De minimum vergoeding voor plaatsruimte bedraagt f 10,—, gedeelten van een M2. worden voor een geheelen M2. in rekening gebracht.

Voor uitstallingen van bij sonderen aard, ter beoordeeling dei' Commissie, kan een speciale overeenkomst worden getroffen.

De betaling der plaatsruimte is de inzender verschuldigd op den dag, waarop hem het bewijs van aanneming is toegezonden. Acht dagen of latei- na dien datum zal over het bedrag per kwitantie beschikt worden. Wanneer een kwitantie driemaal tevergeefs is aangeboden, zoo vervalt het recht op de aangevraagde plaatsruimte.

Art. 8.

Beheer der goederen.

De tentoonstellers voorzien op eigen kosten in het vervoer, de uit- en inpakking, opstelling, onderhoud en schoonmaak van hunne eigendommen.

Alle ingezonden goederen, daaronder begrepen de bijbehoorende emballage, zijn voor rekening en risico der inzenders. De Commissie zal maatregelen nemen ter bescherming der tentoongestelde voorwerpen, maar zij zal niet aansprakelijk zijn voor verlies van tentoonstellings-goederen of eenig ander eigendom der inzenders, noch voor schade daaraan toegebracht, uit welke oorzaak ook voortkomende.

Sluiten