Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en HandwerksNij verheid te Rotterdam.

5de— 7<io Jaarverslag (1866—1868).

9de_17de n n (1870—1878).

22ste—29ste „ „ (1883—1890).

31ste—33ste n n (1892—1894).

■ 35ste—37ste ^ ^ (1896—1898).

8. Utreclitsche Vereeniging voor Fabrieks- en HandwerksNij verheid.

lste, 8ste, 9de, 12do—14de Jaarverslag 1865, 1871/1872, 1872/1873, 1875/1878.

9. Vereeniging Nijverheid te Leeuwarden. Verslagen over 1865 1866, 1869/1870, 1877/1878—1878/1879.

10. Staat van de Nederlandsche Fabrieken volgens de verslagen der gemeenten, die aan het Ministerie van Binneniandsehe Zaken worden gevonden. Uitgegeven door do Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.

Haarlem 1859.

11. The Advancement of Arts, Manufactures, and Commerce; or descriptions of the useful machines and models contained in the repository of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce.

Londen 1776.

Kinderarbeid

1. Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het wetsontwerp vaststellende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede. 1882.

2. Rapport dor Commissie belast met liet onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende.

Eerste aflevering (Eindverslag).

Tweede aflevering. 's-Gravenhage 1869 id.

Derde aflevering. 's-Gravenhage 1870.

Vierde en vijfde aflevering (eerste gedeelte). 's-Gravenhage.

Vijfde en laatste aflevering. 's-Gravenhage 1872.

Sluiten