Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Statuten en Reglement van de „Vereeniging van Nederlandsclie Werkgevers" gevestigd te Enschedé, Goedgekeurd bij K. B. van 7 December 1999, No. 17.

11. Congrès international dos Accidents du travail et des Assurances sociales. ïroisième session tenue a Milan du 1 au 6 Octobre 1894. Deux Tomes.

Milan 1894—1895.

12. Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland.

Hoe is het arbeidscontract in onze wetgeving te verbeteren ?

Rapport, dd. Mei 1894, uitgebracht aan het Hoofdbestuur der Vereeniging door de Commissie, daartoe benoemd, ingevolge besluit der algemeene vergadering van 7 September 1893.

13. In hoeverre is invoering eener Rijkswet wenschelijk tot pensionneering van arbeiders, werklieden, klerken, dienstboden, enz. van beiderlei kunne?

Rapport, dd. Februari 1893, uitgebracht aan het Hoofdbestuur der Vereeniging dooi" de Commissie daartoe benoemd, ingevolge besluit van het Hoofdbestuur in December 1893.

14. Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland.

Verslag van een onderzoek door het Hoofdbestnur ingesteld naar de middelen in verschillende gewesten deslands aangewend tot bestrijding van tijdelijke werkeloosheid.

15. Rapport in zake het wetsontwerp tot regeling van Arbeidsen Rusttijden, uitgebracht aan het Departement „Utrecht" der Nederlandsclie Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.

16. De Kamer van Arbeid. Orgaan voor de Kamers van Arbeid in Nederland. lste Jaargang, 1901.

Arbeid in Gevangenissen, Rijkswerkinrichtingen, enz.

1. Verslag van de Commissie van onderzoek inzake de afbreuk door den arbeid in gevangenissen, rijkswerkinrichtingen en rijksopvoedingsgestichten aan den arbeid en de vrije maatschappij gedaan (1897).

Sluiten