Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nopens de werken, die met de Amsterdamsche geoctrooyeerde cement zijn gemaakt; en aanmerkingen, zoo op de duifsteen, die hier te lande wordt gemaalen, als op de van buiten ingevoerde gemaalen cement.

Amsterdam mdccxcvi.

3. KERKWIJK (C. S. van). Geschied- en zaakkundige ophelderingen omtrent den twist over het kunst-cement; zoo naar aanleiding eener door den Heer Burgemeester van Utrecht gedane advertentie wegens deszelfs slechtheid, als van een door den Heer U. W. T. Cazius uitgegeven geschiedkundig verslag ten betooge van deszelfs deugd.

Aarlanderveen 1825.

4. Verslag aan Zijne Excellentie den Minister van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken, door de Eerste Klasse van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, betrekkelijk den haar opgedragen last, nopens het stuk der buitenlandsche, en de sedert 1789 uitgevondene binnenlandsche Tras of Cement.

's-Gravenliage 1809.

5. Idem over het Amstordamsch geoctroyeerd Kunst-cement aan idem door idem.

Ingeleverd den 4den Julij 1816.

Amsterdam z. j.

6. Verslag betreffende een onderzoek van gebakken steen.

Uitgegeven door het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1894.

's-Gravenliage z j.

7. TERNEDEN (J. L.). Over het vermeerderen der duurzaamheid van hout, voor spoorweg- en waterbouw, telegrafie, scheeps- en burgerlijke bouwkunde.

Rotterdam 1872.

ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN

1. Ontwerp Algemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen en particulieren.

Uitgegeven door de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs.

2. Algemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeron en onderhouden van werken ten behoeve van besturen en particulieren. Ontwerp van de Commissie, benoemd krach-

Sluiten