Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgegeven op last van den Minister van \\ at ei staat, Handel en Nijverheid.

's-Gravenhage 1886.

Waterstaat en Openbare Werken

1. BOOGAARD (J. F.). Beantwoording der vraag: Welke verbeteringen zijn wenschelijk in het algemeen polderregt

in Noordbrabant?

Met goud bekroond door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant 's-Hertogenbosch 1860.

2. BRANDLIGT (LAURENS). Scylla en Charybdis; behelzende een Project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land.

Amsterdam mdcclxxx.

3. GALAND (A.). Eenige beschouwingen over eene Is oordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ by het Pampus.

Middelburg 1863.

Ontwerp voor een open vaarwater van Amsterdam naar de Noordzee, met de vereischten waaraan het moet voldoen en de voordeelen aan hetzelve verbonden.

Middelburg 1868.

5. CONRAD (J. F. W.). Beoordeeling van het door Jhr. 11. Th. Hora Siccama opgemaakt ontwerp eener Zeehaven te Scheveningen.

's-Gravenhage 1884. ;

6. CRANS c. s. (P.). Ontwerp van eene Zeehaven voor s-Gravenhage, verbonden met de rivier de Maas te \ laardingen en het Spoorwegnet; met beschrijving, toelichting,begiooting, enz.

's-Gravenhage 1878.

7. HOUTEN YAN OORDT (H. C. van der), en Mr. <>. VISSERING. De economische beteekenis van de al sluiting en drooglegging der Zuiderzee.

Geschreven in opdracht van het bestuur der Zuiderzee-

vereeniging.

Leiden 1898.

Sluiten