Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68. NAGïGLAiS (F.). Levensberichten van Zeeuwen. Zijnde een vervolg op P. de la Rue's Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland. Afl. 1 4.

Uitgegeven door liet. Zeeuwsch Genootschap van \\ etenschappen te Vlissingen.

Middelburg 1888—1893.

69. YREEDE (Mr. G. W.). Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten. 4 Dl.

Uitgegeven door liet Zeeuwsch Genootschap van \\ etenschappen te Vlissingen.

Middelburg 1874 1877.

70. 't (Graafschap van Zeeland.

Uitgegeven door liet Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen te Vlissingen.

Middelburg 1882.

71. De Vrije Vries.

Mengelingen uitgegeven door liet Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied- Oudheid* en Taalkunde.

Deel i--xix. (1839 tot heden.)

72. Verslagen der Handelingen van het Friesch Genootschap over 1870 L871. 1886 1887- 1894/1895, 1897 1898, 1899/1900. Uitgegeven werken door Friesch Genootschap.

73. FREDRICH VAN VERVOV Jr. Enige Gedenckweerdige Geschiedenissen (1568- 1610.)

74. Oude Friesche wetten, uitgegeven door Jhr. Mr. M. de Haan Hettcnia, 2 deelcn (3 stn.)

75. WORP TVAERDE VAN RINSUMAGEEST. Vier boeken Chronyken van Friesland, 3 stn.

Hetzelfde werk, 5e boek.

76. Proeliarius of Strijdboek der oorlogen in Friesland van 1485 1517.

(Beide laatste werken zijn uitgegeven door Dr. J. G. Ottema.)

77. Mémoires relatifs a la Guerre de succession de 1706 -1709 et 1711, de Sicco van Goslinga, Député des Etats Généraux, publiés par M. U. A. Evertsz et G. H. M. Delprat.

78. Het leven van Menno Baron van Coehoorn. uitgegeven door Jhr. J. W. van Sypesteyn.

79. De lex Frisionum, uitgegeven en toegelicht door dr. Karl Freiherr von Richthofen, naar Pertz' Monumenta Germaniae, gevolgd dooi' eene verhandeling over de samenstelling

Sluiten