Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar hoe zouden wij die anders verwachten hij heidenen, die den waren God niet kennen, noch -Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft. Uitwendige zending is een teeken van leven; hoemeer de gemeente des Hoeren het leven, dat in den Heiland is te vinden, deelachtig is, hoemeer zij ook aan Zijn bevel zal gehoorzamen: „Predikt het Evangelie aan alle creaturen." Maar inwendige zending brengt ons in aanraking met hen, die den christennaam dragen, met hen, die het Evangelie kennen of ten minste in de gelegenheid zijn het te leeren kennen, dat Evangelie, hetwelk ons de verlossende en vernieuwende genade Gods predikt en ons tot een godzaligheid opvoedt, welke tot alle dingen nut is, hebbende de belofte des toekomenden maar ook des tegenwoordigen levens. Inwendige zending moest overbodig zijn en zou ook inderdaad onnoodig wezen, als allen, die den Christennaam dragen, ook waarlijk Christenen waren. Verschillend moge in bijzaken hun belijdenis zijn, tot verschillende kerkgenootschappen mogen zij behooren, in verschillende vormen moge zich het geloof uitdrukken, het schaadt niet, indien slechts het geloof zich openbaarde in een leven uit God, in een leven van die liefde, welke zich zelve niet zoekt. Maar ach! daaraan ontbreekt het maar al te zeei.

De inwendige zending — een vrucht des geloofs, indien zij niet gelijk is aan een bloem, die van den wortel is afgesneden — is een droevig bewijs, dat zoo vele Christenen het ware leven missen, dat zoovele Christenen niet bezitten wat hen waarlijk gelukkig kan maken en daarom dan ook niet hun roeping verstaan, 0111 voor anderen tot een zegen te zijn. Vele zijn de nooden onzer tegenwoordige maatschappij, maar dit is de grootste nood. Wij leven in een Christelijk land, de Christelijke godsdienst is de heerschende in ons midden, het Evangelie van Jezus Christus wordt op veelvuldige wijze gepredikt, maar desniettemin, wat al ellende om ons heen. Stelt het u eens voor, dat alle belijders van Christus onder ons, met Sheldon , den welbekenden Amerikaanschen schrijver, zich tot taak stelden in alles te vragen.

Sluiten