is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dochter zeide mij nog onlangs: „O, ik mis mijn vader zoo. Hij wees mij steeds op den Heere Jezus en moedigde mij zoo aan, om bij Hem alleen mijn troost en mijn kracht te zoeken."

In een ander gezin waren vader en moeder beiden verslaafd aan den drank. Het mocht ons gelukken de kinderen op de Zondagschool te krijgen. Vader en moeder stierven, de kinderen zijn in het Weeshuis geplaatst, maar bleven bij Ds. de Wolff op de catechisatie. Thans zijn deze gehuwd en hebben een gelukkig huiselijk leven.

Laat mij u een andere woning binnenleiden; de vrouw is bezig met haar werk, de kinderen loopen half gekleed en met ongewasschen gelaat rond, terwijl twee van hen rondom een ijzeren pot zitten, om met hunne handen de overgeschoten aardappels op te eten. En hoe zag het er in geestelijk opzicht uit? „Leest gij of uw man den Bijbel en gaat gij ter kerk?" vroeg ik, maar het antwoord luidde : „Hoe zou ik de kerk kunnen bezoeken als ik geen kleeren heb?" en nu bleek al zeer spoedig dat haar man aan den drank verslaafd was. „Van het lezen in den Bijbel kan geen sprake zijn, zoo lang mijn man zoo leeft," voegde zij er bitter aan toe. De man is spoedig daarna gestorven, de vrouw kwam onder het gehoor van Gods Woord, de kinderen kwamen op de catechisatie en werden leden van de meisjes- en jongelieden-, jongedochters- en jongelingsvereenigingcn. In maatschappelijk opzicht zijn al de kinderen, vooral één hunner, flink vooruitgekomen, en, wat liet heerlijkst is, het is huil ernst God te dienen.

Laat mij u nog een geval mededeelen. Een zekere X. was een schrik voor zijn omgeving. Tk bezocht hem naar aanleiding van het wegblijven van de catechisatie, tot welker bijwoning hij door de diakonie verplicht werd. Steeds vond ik zijn vrouw alleen thuis, maar eindelijk toch trof ik hem. „Zoo," sprak hij, „komt u mij eens bezoeken, dat doet mij genoegen." Ik zag naar een stoel om, en dit bemerkende, vervolgde hij: „Ja, ik zou u wel een stoel geven, maar ik