is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschikken. Onze arbeid is gebrekkig en onvolkomen, maar toch vervult God Zijn belofte: „Mijn Woord zal niet ledig tót Mij wederkeeren, maar het zal doen hetgeen Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend.

Moge de Heer onze God ons maar getrouw en bekwaam maken door Zijnen Heiligen Geest en ontbreke ons de voorbede niet van allen, die met ons vragen: Hemeleche Vader, Uw Koninkrijk kome!

Johannes Kok.

De diakonessenarbeid.

Hoe deze ontstaan is? Eenige dames hadden zich bereid verklaard, om armen en kranken in hun woningen te bezoeken; zij vergaderden geregeld ten huize van Mevrouw de \\ olff, om de belangen dier wijkbewoners te bespreken en zorgden, door medewerking van anderen, voor versterkend voedsel. Hoe heerlijk intusschen deze werkzaamheid was, toch bevredigde zij niet volkomen, er was nog meer noodig dan een vriendelijk woord en versterkend voedsel. De verpleging van het lichaam liet in de meeste gezinnen zeer veel te wenschen over, deels door onkunde, deels door onreinheid. Hoe gaarne hadden de zusters zich daaraan gewijd, doch de beschikbare tijd ontbrak maar al te zeer. Men gevoelde dat de hulp eener diakones noodzakelijk was, er moest iemand gezocht worden, die het als haar levenstaak beschouwde, om zich aan de kranken der gemeente te geven. Het Haagsche diakonessenhuis was gelukkig bereid, om zuster Petuonella af te staan , totdat de Ned. Herv. Diakonessen-inrichting voor wijkverpleging te Amsterdam een zuster zou kunnen geven. Maar al zou zij slechts korten tijd blijven, toch was zij een drietal jaren gezegend werkzaam, toen zij door mij vervangen werd. Ik zag tegen die vervanging niet weinig op, maar bemoedigend was mij het woord van I)s. Ba eg eb : „Weet het wel, dat de Heer ons geen werk laat doen, wanneer Hij ons niet eerst zelf er de kracht toe geeft. En