Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heer heeft geholpen, al ben ik mij ook van mijn tekortkomingen bewust. — De wensch van het Amsterdamsche Bestuur was, dat de zuster een spreekuur zou houden, opdat de wijkbewoners op een bepaalden tijd zich methunnooden tot haar konden wenden, terwijl tevens verlangd werd dat er gelegenheid tot baden werd gegeven. Moeielijk was het, dien wensch te vervullen, er was plaatsgebrek in het Wijkgebouw. Evenwel, men deed wat men kon, een klein lokaaltje werd afgestaan voor spreekkamer, en tevens daar een badkuip geplaatst. Gelukkig echter heeft deze voorloopige toestand niet lang geduurd, het was in velerlei opzichten tobben. Sinds het jaar 1896 mogen wij ons verblijden een flinke spreekkamer en een goed badvertrek te hebben, die aan de gestelde eischen voldoen, en wel eens de jaloerschheid van andere wijkbesturen hebben opgewekt. — In den aanvang trof het spreekuur weinig doel; de vrees van het Bestuur, dat de wijkbewoners er weinig gebruik van zouden maken, scheen vervuld te worden. In veertien dagen kwam er slechts één vrouw en nog wel om geld te leen te vragen, met de belofte, dat de zuster den hemel zou verdienen als zij haar hielp. De eerste patiënt op het spreekuur was een meisje, dat bijna niet meer loopen kon van zwakte en om een ernstige huidziekte eerst niet had durven komen. Dit was voor mij een vreugde, nu behoefde de tijd niet ledig te worden doorgebracht , en wat het heerlijkst was, zij werd beter en was, na een jaar lang dagelijks behandeld te zijn, van haar huidziekte verlost. Inmiddels was het aantal patienten zeer toegenomen, zoodat weldra een uur niet lang genoeg was om alle te helpen. Nu is het zelfs zoover gekomen, dat ik om acht uur aanvang en bijna nooit vóór elf uur gereed ben. Gemiddeld worden er dagelijks 30 patienten geholpen. Voor een groot deel hebben wij dit resultaat te danken aan Heeren doktoren, die zoo vriendelijk waren om de zorg voor hunne patienten aan mij toe te vertrouwen. Bij de uitbreiding van den arbeid was het echter dikwijls zeer moeielijk om de ge-

Sluiten