is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangenaam is het, om de vreugde der vrouwen te zien, als zij een of ander kleedingstuk hebben afgewerkt, waartoe ze vroeger niet in staat waren. Behalve dat zij liet naailoon hebben uitgewonnen, krijgen zij het goed, dat ik voor hen koop, tegen verminderden prijs. De samenkomst wordt gehouden Maandagnamiddag van twee tot vier uur. Dan zijn de groote kinderen naar school, terwijl de kleine worden meegebracht en door een vrouw met eenig speelgoed heel aardig bezig gehouden. 'Bovendien word ik bij den arbeid getrouw geholpen door een of andere vriendin, die of iets voorleest, öf het orgel bespeelt. L.l. zomer ben ik in staat gesteld, om met de vrouwen naar Katwijk te gaan. Zuster Nkllie had dit plannetje gemaakt, naar aanleiding van een gezegde van een der moeders, dat zij nog nooit de zee gezien had. Wij hadden een goed dagje, zuster Nkllie was ook tegenwoordig en de moeders genoten.

Sedert Sept. '98 bestaat er oen soort breischool. Zuster Nellte opende die, met het oog op zoovele achterlijke kinderen, die geen geregeld onderwijs hadden genoten, wijl de moeders er het groote belang niet van hadden ingezien. Met 35 kinderen werd begonnen, nu zijn er bijna 50 en als wij aan alle aanvragen voldeden, hadden wij zeker het dubbele getal. Zeer waardeer ik de -hulp van hen, die mij in dezen niet gemakkelijken arbeid ter zijde staan. Veel is er van den arbeid nog niet mede te deelen, alleenlijk, dat wij vóór de vacantie de kinderen konden verrassen door hun een prettigen middag in den speeltuin te geven.

En nu, mijn arbeid zij verder den Heer bevolen, van Wien alleen mijn hulp en kracht is.

Wij laten hierachter een staat volgen, waarvan de belangstellende lezer of lezeres gelieve inzage te nemen. De cijfers doen, meer dan woorden, duidelijk zien, welk een omvang de diakonessenarbeid in den loop der jaren gekregen heeft, vooral in het laatste jaar, dank zij het door den gemeenteraad aangenomen voorstel van onzen Burgemeester, om de wijkverpleging door geldelijken steun krachtig te bevorderen,