is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben te gehoorzamen. Onze vereenigingen hebben geen reglement en de verschillende leiders houden nooit bestuursvergaderingen , wel een bewijs dat zij, door één beginsel gedreven, elkaar verstaan en aanvullen.

Het was niet altijd gemakkelijk, om ons van geschikte werkkrachten te voorzien. Wordt helaas, op velerlei gebied deze klacht gehoord, wij weten bij ervaring hoeveel eigenaardige moeielijkheden aan den arbeid onder knapen en jongelieden verbonden zijn, die oningewijden eer afschrikken dan aantrekken, Met hartelijke dankzegging noemen wij hier, naast den voorzitter der Wijkvereeniging, de reeds vroeger in dit verslag genoemde godsdienstonderwijzers en den heer (i. W. van Klaveren* , thans hoofdonderwijzer te Wissekerke. Ook onze getrouwe vrienden, de gebroeders P. L. en 11. J. van Di.il mogen wij niet vergeten. De oudste van deze heeft den arbeid onder de jongste jongens gedurende de laatste jaren alleen verricht, terwijl de andere den godsdienstonderwijzer ter zijde staat bij de knapenafdeeling.

De jongste leden van deze vereeniging hebben ons vaak verblijd door hunne hartelijkheid. Wij herinneren ons nog, hoe, na de bespreking van de gelijkenis der 10 ponden, onze jonge vrienden verlangden iets voor anderen te doen. Wij kennen nog dien kleine van weleer, die bloeinenzaad kocht en zaaide en de planten verkocht ten voordeele der Chr. Wijkvereeniging; en dien anderen, toen een leerling der Praktische Ambachtsschool, die oen kranig portret van Z. M. Willem III schilderde, om dit voor hetzelfde doel te verloten. Zeer velen volgden hun voorbeeld. De liefde bleek ook hier vindingrijk te zijn.

De jongens van 14- tot lGjarigen leeftijd vergaderen steeds onder leiding van den steller van dit gedeelte van het verslag. Met de oudste leden begonnen wij in 1893 met de verspreiding van de Blijde Boodschap, toen geschreven door Ds. I)e Jonge. Onze leden waren de eerste onbezoldigde loopjongens, later ondervonden wij vriendelijke medewerking van het onderwijzend personeel van twee Christelijke scholen.