is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewis velen ten zegen verkochten wij reeds 128000 nummers van dit uitnemend blaadje, tegen 1^ cent per stuk en gaven aan de kas der Chr. Wijkvereeniging door dien arbeid een winst van ruim 500 gulden. Hulde aan hen, die geheel belangeloos bij de verspreiding hielpen. Zij waren oorzaak, dat ook hier het spreekwoord bewaarheid werd: vele kleintjes maken een groote.

Zoo getrouw mogelijk wordt met onze jongens éénmaal per maand een samenkomst gehouden, die aan vragenbespreking en voordrachten is gewijd. Dan vooral komen onze leden voor den dag zooals zij zijn. Welk een blik slaan wij in hun jeugdig gemoed, als zij met hun vragen en bezwaren voor den dag komen, en de gewichtigste kwesties van het leven op jongensachtige manier bespreken. Hoe dom zijn enkelen, boe listig weer anderen, maar toch, gewillig laten allen zich door ons voorlichten en bijna zou ik zeggen, zij vertrouwen ons onbepaald. Maar daarom juist gevoelen wij onder alles steeds de zwaarte van do taak die op ons rust, waar onze Bijbel zegt: „Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt," en wij danken den Heer, dat onze jongens met zooveel dat hun raadselachtig of ongeloofelijk voorkomt, den zegen eener Christelijke yereeniginggenieten.

Gedurende de laatste jaren trachtten wij in vereeniging met het Bestuur der Knapenvereeniging „Weest getrouw", die in Pniël vergadert, onze leden gedurende de kermisweek voor verleiding te bewaren. Eiken avond hielden zij gezellige samenkomsten, die zeer in den smaak vielen en waar wij onze jonge vrienden opwekten tot het volgen van een leven met den Heer, die de beloften wil vervullen: „Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden."

W ie nu meent dat onze Knapen- en Jongelieden vereenigingen kweekplaatsen zijn van dweperij of hoogmoed, neme slechts een kijkje op de vergaderingen, maar vooral bij onze feestdagen. Ons aller jaardag, 3 October, gaat nooit onopgemerkt voorbij. Vaak hebben wij ons feest buiten de